แนวปฏิบัติในการลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์

icon-staffing
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่
– สำหรับเข้าระบบGsuite (ลิ้งค์ mail.mcu.ac.th )
– สำหรับระบบเมล์เดิม ( ลิ้งค์ oldmail.mcu.ac.th )
โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education
ลงชื่อเข้าใช้อีเมล์

mcubanner

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเข้าร่วมโครงการ Gsuite for Education และนำระบบมาใช้งานในมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ๖๑๑๑.๒/๐๑๖  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงระบบ MCU-Mail เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน Gsuite for Education ดังนี้

๑. เปลี่ยนชื่อเว็บเมล จาก mail.mcu.ac.th เป็น oldmail.mcu.ac.th
๒. เปลี่ยนรายชื่ออีเมลเดิม จาก  user@mcu.ac.th เป็น user@oldmail.mcu.ac.th เช่น อีเมลเดิม webmaster@mcu.ac.th เป็น
อีเมลใหม่ webmaster@oldmail.mcu.ac.th
๓. จะเริ่มเปลี่ยนระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเข้าใช้งานทั้ง ๒ ระบบ ผ่านหน้าเว็บ Gsuite.mcu.ac.th
สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะใช้งานอีเมลที่ลงท้ายด้วย @mcu.ac.th ให้ส่งใบสมัครใช้งาน Gsuite for Education ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถ่ายสำเนาแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่http://www2.it.mcu.ac.th เลือกเมนูดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม > ใบสมัคร Google Apps for Education และส่งใบสมัครที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเข้าระบบต่อไป